4.405 Nukliders halveringstid

I læreboka omtales flere radioaktive nuklider på side 70 og 71.

Oppgave

Bruk den interaktive tabellen til å bestemme halveringstida for nuklidene


a)  Ra88226

b)  U92238

c)  C614

Nettressurser