10.15

Fra kapittel 9 vet du at du kan finne utstrålingstettheten M, vha. Stefan-Boltzmanns lov:

    M = σT4

For å få den utstrålte effekten, L må vi gange opp med arealet A av hele overflaten av solkula:

    L = A·M = σAT4

der overflatearealet er

    A = 4πRsol2

Dermed må du regne ut to verdier for utstrålt effekt, først en for solens vanlige overflatetemperatur (bruk gjerne 5780 K) og den vanlige solradien som står i tabellen. Så reduserer du temperaturen med 300 K og radien med 6 % og beregner utstrålt effekt på nytt.
Nå kan du finne økningen. Gi gjerne svaret i prosent av solens tidligere utstrålte effekt, slik som i fasiten